Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "AKADEMIA HODOWCY DOLINA NOTECI "

obowiązujący od 01.06.2023

Spis treści

 1. Postanowienia ogólne

 2. Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu

 3. Rejestracja Klientów w Sklepie

 4. Zasady składania i realizacji zamówień

 5. Ceny Produktów

 6. Dostawa

 7. Sposoby płatności

 8. Prawo do odstąpienia od umowy

 9. Rękojmia; Gwarancja; Reklamacje

 10. Dane osobowe

 11. Rozwiązanie umowy i usunięcie konta

 12. Postanowienia końcowe

· Załącznik 1

· Załącznik 2

 1. Postanowienia ogólne

  1. Sklep internetowy działający pod adresem https://www.akademiahodowcy.pl prowadzony jest przez: DN STORE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Polanowie 27A, 89-300 Wyrzysk (adres do korespondencji: Ujrzanów 42b, 08-110 Siedlce), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000835903, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: 7642700978, zwaną dalej "Sprzedającym " albo "Sklepem " albo "DN Store Sp. z o.o. Sp. K. ".

  2. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie sprzedaży i dostawy towarów na odległość, tj. bez równoczesnej obecności stron umowy, a także wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Kupujących oraz zwrotu towarów, prowadzonej w sklepie Akademia Hodowcy Dolina Noteci, w sieci Internet pod adresem https://www.akademiahodowcy.pl

  3. Informacje na temat towarów Sprzedający zamieszcza na stronie internetowej sklepu wskazanej w ust. 1 powyżej.

  4. Oferta Sklepu przeznaczona jest dla członków stowarzyszeń kynologicznych lub felinologicznych.

  5. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

   1. Sprzedający lub Administrator danych - właściciel sklepu internetowego prowadzonego pod domeną https://www.akademiahodowcy.pl, tj. DN Store Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Polanowie 27A, 89-300 Wyrzysk.

   2. Sklep - prowadzony przez Sprzedającego sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową https://www.akademiahodowcy.pl.

   3. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna składająca zamówienie w Sklepie; w przypadku, gdy zamówienie składa osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wymagane jest wyrażenie zgody przez przedstawiciela ustawowego na realizację zamówienia powyżej kwoty 99 PLN.

   4. Konsument - Klient będący osobą fizyczną dokonującą lub zamierzającą dokonać czynności prawnej za pośrednictwem Sklepu niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 221 k.c.

   5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, o której mowa w art. 385(5) k.c., tj. która zawiera ze Sprzedającym umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, który wynika w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

   6. Produkt/-y - karma dla zwierząt i akcesoria dla zwierząt.

   7. Użytkownik - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną oraz będąca członkiem odpowiedniego stowarzyszenia kynologicznego lub felinologicznego, która dokonała poprawnej rejestracji Konta w Sklepie.

   8. Konto - udostępnione Użytkownikowi Sklepu po dokonaniu rejestracji miejsce na serwerze, na które Użytkownik wprowadza swoje Dane Osobowe i w ramach którego administruje Danymi Osobowymi. W ramach konta Użytkownik, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, uzyskuje możliwość zakupu Produktów w ramach Sklepu. Utworzone w procesie rejestracji konto jest zabezpieczone indywidualnym loginem i hasłem. Konto i login Klienta mogą być przypisane tylko do jednego Klienta.

   9. Koszyk - funkcjonalność Sklepu, w której wyświetlone są dodane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy oraz formy płatności.

   10. Panel Klienta - funkcjonalność, w ramach której Użytkownik po zalogowaniu przy użyciu nadanego mu loginu i hasła, może zarządzać swoimi Danymi Osobowymi oraz korzystać z innych funkcjonalności dostępnych w Sklepie.

   11. Adres/-y e-mail: odpowiednio adresy poczty elektronicznej służące do dokonywania zawiadomień i składania oświadczeń woli, za wyjątkiem przypadków gdy niniejszy Regulamin przewiduje formę pisemną:
    1. dla Klienta – adres wskazany w formularzu rejestracyjnym lub w zamówieniu;
    2. dla Sprzedającego – kontakt@akademiahodowcy.pl.

 1. Baza Kont - zbiór Danych Osobowych oraz innych danych przypisanych do danego Konta zamieszczonych na serwerze Sprzedającego po wprowadzeniu ich na stronie Sklepu przez Użytkowników, które za ich zgodą są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób.

 2. Dane Osobowe - zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu pod linkiem https://www.akademiahodowcy.pl/client-new.php?register&wholesaler=true informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Sprzedającego w celu prawidłowego realizowania świadczeń oraz innych celach operacyjnych i marketingowych, do których ma dostęp poza Administratorem wyłącznie osoba, której dane dotyczą.

 3. BOK - Biuro Obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu +48 607-551-111 w dniach pon. – pt. w godzinach 7:00 - 17:00 lub pod adresem mailowym: kontakt@akademiahodowcy.pl.

 4. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę produktów.

 5. RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119).

 6. Adresem korespondencyjnym Sprzedającego jest: DN STORE, Ujrzanów 42b, 08-110 Siedlce. Adres ten właściwy jest dla wszelkiej korespondencji związanej z działalnością Sklepu, a przede wszystkim do przesyłania oświadczeń o odstąpieniu od umowy czy wniosków reklamacyjnych oraz do zwrotów towarów.

 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszące się do Konsumenta stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 1. Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu

  1. Sprzedający określa następujące warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną:

   1. W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

   2. Korzystanie z usług wymaga wyposażenia urządzenia w przeglądarki internetowe w wersji:
    1. Microsoft Edge w trzech ostatnich wersjach,
    2. Opera w trzech ostatnich wersjach,
    3. Mozilla Firefox w trzech ostatnich wersjach,
    4. Google Chrome w trzech ostatnich wersjach,
    5. Safari w trzech ostatnich wersjach dla systemu Mac.

 1. Przeglądarka powinna umożliwiać akceptację plików typu cookie oraz mieć włączony interpretator JavaScript.

 2. Sprzedający oświadcza, iż w ramach systemu Sklepu wykorzystuje pliki typu cookie aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze Sklepu przez Klienta, w szczególności w celu utrzymania sesji zalogowanego usługobiorcy oraz dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych do potrzeb usługobiorców. Pliki cookie służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem, a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika. Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia, wymagane jest włączenie obsługi plików cookie w przeglądarce internetowej. Po złożeniu zamówienia możliwe jest skasowanie plików cookie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików cookie może jednak wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookie zawarte są w postanowieniach Polityki Cookies dostępnej tutaj: Polityka Cookies stanowiącej integralną część Regulaminu.

 3. Według najlepszej wiedzy Sprzedającego możliwa jest również współpraca z systemem teleinformatycznym za pośrednictwem innych przeglądarek niż wymienionych w ust. 1 pkt 2, jednakże jedynie powyższe przeglądarki objętą są zapewnieniem Usługodawcy prawidłowego działania systemu teleinformatycznego.

 4. Sprzedający oświadcza, że w ramach systemu Sklepu przetwarza następujące dane eksploatacyjne użytkowników serwisu internetowego, w ramach którego prowadzony jest Sklep:
  adres IP,
  wersja przeglądarki,
  rodzaj przeglądarki,
  host,
  system operacyjny.

 1. Rejestracja Klientów w Sklepie

  1. Rejestracja w Sklepie oraz prowadzenie Konta są bezpłatne. Dokonanie rejestracji jest równoznaczne z założeniem Konta oraz zawarciem przez Użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze Sprzedającym w zakresie możliwości korzystania z funkcjonalności Sklepu (prowadzenie Konta).

  2. Dokonanie rejestracji w Sklepie wymaga podania swoich danych teleadresowych oraz danych rejestracyjnych w stosownym stowarzyszeniu kynologicznym lub felinologicznym oraz akceptacji niniejszego Regulaminu.

  3. W celu rejestracji w Sklepie, czyli założeniu konta nowego Klienta, należy poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem https://www.akademiahodowcy.pl/client-new.php?register&wholesaler=true, podając imię i nazwisko, adres e-mail, hasło oraz dane rejestracyjne w stosownym stowarzyszeniu kynologicznym lub felinologicznym, następnie zaakceptować Regulamin Sklepu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowej realizacji zamówień złożonych przez Klienta w Sklepie. Właściwie wypełniony formularz rejestracyjny zostaje przekazany do weryfikacji. Pozytywna weryfikacja danych Klienta spowoduje uaktywnienie konta, o czym Klient zostanie poinformowany za pomocą emaila. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka "MOJE DANE OSOBOWE ").

  4. Po przeprowadzeniu poprawnej rejestracji nowego Klienta w Sklepie, użytkownik otrzyma wiadomość potwierdzającą rejestrację na adres e-mail wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym. Każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu.

  5. W trakcie procesu rejestracji w Sklepie tworzony jest profil Klienta. Zamieszczając wszelkie dane w koncie użytkownika, Klient oświadcza, że posiada pełne prawo do posługiwania się powyższymi danymi, w tym do decydowania o udostępnieniu ich w celu poprawnej realizacji zamówień zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności dostępnej pod adresem: www.akademiahodowcy.pl/pol-privacy-and-cookie-notice.html stanowiącej integralną część Regulaminu.

  6. Klient, który poprawnie założył konto w Sklepie, jest uprawniony do pełnego korzystania z funkcji Sklepu w szczególności do składania zamówień na produkty dostępne w asortymencie Sklepu.

  7. Warunkiem korzystania z Usług jest dokładne zapoznanie się z treścią i akceptacja Regulaminu (wraz z Załącznikami) i dodatkowych dokumentów, takich jak Polityka Prywatności oraz Polityka Cookies.

  8. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie jego warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

  9. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta zawarta zostaje na czas nieokreślony.

  10. Klient jest zobowiązany do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do innego celu niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłania spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności niezgodnej z przeznaczeniem Sklepu, a mogącej szkodzić podmiotom korzystającym ze Sklepu.

 1. Zasady składania i realizacji zamówień

  1. Oferta Sklepu jest dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników Sklepu.

  2. Prezentacja towarów na stronach Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

  3. Kupujący może złożyć Sprzedającemu ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru poprzez wybór towaru przy użyciu stosownej funkcjonalności Sklepu (dodając do Koszyka i zatwierdzając zamówione towary w Koszyku).

  4. Zamówienia na Produkty oferowane w Sklepie przyjmowane są poprzez stronę internetową www.akademiahodowcy.pl. Zamówień mogą dokonywać wyłącznie Użytkownicy posiadający aktywne Konto poprzez umieszczenie wybranych przez siebie Produktów w Koszyku.

  5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 3 poniżej. Za dni robocze w rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

  6. Zamówienia można składać:

   1. logując się do Sklepu klikając w przycisk ZALOGUJ SIĘ;

   2. telefonicznie, dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta dostępnego pod numerem telefonu +48 607 551 111 w dniach pon. – pt. w godzinach 7:00 - 17:00, po uprzedniej weryfikacji zarejestrowanego Użytkownika;

   3. pisząc wiadomość pod adres mailowy: kontakt@akademiahodowcy.pl

  7. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym należy:

 2. zalogować się do Sklepu klikając przycisk ZALOGUJ SIĘ;
  2. wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia, a następnie klikając DO KOSZYKA dodać produkt do koszyka;
  3. kliknąć w ikonę koszyka z ceną w prawym górnym rogu strony gdzie wyświetlą się informacje o wybranych produktach, ich ilość oraz cena brutto;
  4. potwierdzić zawartość koszyka poprzez kliknięcie przycisku "Przejdź dalej";
  5. w kategorii DOSTAWA I PŁATNOŚĆ":
  a. wybrać odpowiedni adres na jaki ma zostać wysłana przesyłka lub uaktualnić go;
  b. jeśli ma być wystawiona faktura należy podać nazwę przedsiębiorcy oraz numer NIP;
  c. wybrać odpowiedni sposób wysyłki i płatności wybierając dostępne formy dostawy i płatności oraz potwierdzić wybór poprzez kliknięcie przycisku "Zamawiam i płacę";

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia.

 2. Jeśli realizacja zamówienia będzie niemożliwa ze względu na choćby przejściową niedostępność zamówionego towaru, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego, wskazując równocześnie na nowy przewidywany termin realizacji zamówienia oraz na uprawnienie Kupującego do:

  1. odstąpienia przez Kupującego od umowy w całości. W przypadku wyboru tej możliwości przez Kupującego, Sprzedający niezwłocznie zwraca całą zapłaconą przez Kupującego cenę oraz poniesioną opłatę za dostawę. Sprzedający wówczas zwolniony jest z obowiązku wykonania zamówienia w całości;

  2. odstąpienia przez Kupującego od zamówienia w części. W przypadku wyboru tej możliwości przez Kupującego, Sprzedający niezwłocznie zwraca odpowiednią część zapłaconej przez Kupującego ceny. Sprzedający wykonuje zamówienie w pozostałej części.

 3. W przypadku braku towaru informacja taka będzie wyświetlana przy produkcie, wówczas Klient nie będzie miał możliwości złożenia zamówienia.

 4. Niezależnie od postanowień ust. 7, jeśli realizacja zamówienia będzie niemożliwa ze względu na choćby przejściową niedostępność towaru, Sprzedający może, za zgodą Kupującego, dostarczyć inny towar o tym samym przeznaczeniu i tej samej jakości oraz cenie. Kupujący ma prawo zwrócić dostarczony w ten sposób towar na koszt Sprzedającego, z zachowaniem 14-dniowego terminu.

 5. Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia i jego wstrzymania (tj. odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży), niezależnie od możliwości realizacji zamówienia przez Sklep, w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru lub gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość (np. brak możliwości telefonicznego potwierdzenia zamówienia). W takim przypadku Sprzedający może uzależnić realizację zamówienia od dokonania zapłaty z góry przez Klienta, a w przypadku bezskutecznego upływu terminu do zapłaty, od umowy odstąpić, przesyłając zawiadomienie Klientowi na jego adres e-mail.

 6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma informację zwrotną, wysłaną pocztą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, stanowiącą informację potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Informacja o przyjęciu danego zamówienia złożonego przez Użytkownika widoczna będzie także w Panelu Klienta. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedającego o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 2 powyżej, a chwila otrzymania przez Klienta przyjęcia zamówienia jest chwilą zawarcia umowy sprzedaży..

 7. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje:

  1. w przypadku zamówień płatnych przelewem – z chwilą zaksięgowania wpłaty zgodnej z wartością zamówienia na rachunku bankowym Sprzedającego,

  2. w przypadku zamówień płatnych za pobraniem – po zakończeniu procedury składania zamówienia,

  3. w przypadku zamówień płatnych przez operatora płatności Przelewy24 – w chwili autoryzacji transakcji.

 8. Modyfikacja zamówienia jest możliwa tylko do czasu, gdy zamówienie nie zostało wysłane do Klienta. Wprowadzenie zmian jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny z BOK.

 9. Informacja o minimalnym czasie trwania zobowiązań Klienta będącego konsumentem, wynikających z umowy sprzedaży towaru, za który uznaje się czas od złożenia zamówienia do odbioru towaru, jest dostarczana Klientowi bezpośrednio przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

 10. Informacja o minimalnym czasie trwania zobowiązań Klienta będącego konsumentem, wynikających z umowy sprzedaży towaru, za który uznaje się czas od złożenia zamówienia do odbioru towaru, jest dostarczana Klientowi bezpośrednio przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

 11. Po realizacji zamówienia przez Sklep, ale przed wysłaniem zamówienia do Klienta, Klient otrzyma na adres wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji fakturę elektroniczną, która posiada taką samą moc prawną jak jej papierowy odpowiednik. Klient może sprzeciwić się otrzymywaniu faktur elektronicznych i zażądać doręczenia faktury w tradycyjnej formie papierowej. W takiej sytuacji faktura papierowa zostanie załączona do zamówienia.

 12. W przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego, Sklep dokona zwrotu wszystkich należności Klientowi.

 13. Ceny Produktów

  1. Na całkowitą wartość zamówienia składa się: cena towaru i koszty przesyłki.

  2. Ceny Produktów podane są przy opisie danego Produktu na stronie Sklepu dostępnej po zalogowaniu.

  3. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie Sklepu przy Produkcie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

  4. Ceną ostateczną jest cena podana przy danym Produkcie na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta. W przypadku towarów objętych promocją lub wyprzedażą obok aktualnej ceny towaru podana jest również najniższa cena towaru z 30 dni poprzedzających obniżkę, a w przypadku produktów będących w ofercie przedsiębiorcy krócej niż 30 dni – najniższą cenę od rozpoczęcia sprzedaży do wprowadzenia obniżki.

  5. Ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki są zgodne z cennikiem zamieszczonym na stronie Sklepu w zakładce: https://www.akademiahodowcy.pl/Wysylka-cterms-pol-60.html.

  6. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, obejmującej cenę towaru i koszty przesyłki, zostaje przedstawiona Klientowi po dokonaniu wyboru formy dostawy i formy płatności, przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

  7. Na fakturze VAT dostarczonej Klientowi wraz z towarem, cena towaru i koszty przesyłki są podane łącznie.

  8. Informacja o formach płatności zawarta jest w § 7 niniejszego Regulaminu.

  9. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu, wprowadzania oraz wycofywania ich z asortymentu Sklepu, przeprowadzania, odwoływania a także modyfikowania akcji promocyjnych. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

  10. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

  11. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.

 14. Dostawa

  1. Sprzedający dostarcza Produkty jedynie na terenie Polski.

  2. Sprzedający realizuje zamówienie począwszy od następnego dnia roboczego i prowadzi wysyłkową formę dostawy na następujących warunkach:

   1. Wszystkie złożone zamówienia Sprzedający stara się realizować jak najszybciej. Czas wysyłki zamówienia z naszego magazynu wynosi nie więcej niż 2 dni robocze. Czas dostawy uzależniony jest od wybranej opcji dostawy.

   2. Koszty przesyłki są doliczane do zamówienia.

   3. Towar zamówiony w Sklepie jest dostarczany na wskazany w zamówieniu adres za pośrednictwem firm kurierskich.

   4. W przypadku płatności przelewem, powyższe terminy dostaw zostają wydłużone o czas realizacji przelewu (Sklep przystępuje do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu wpłaty na koncie).

   5. Dowód zakupu (faktura VAT) zostaje dołączony do przesyłki. Dane umieszczone na fakturze VAT są zgodne z podanymi przez Klienta przy składaniu zamówienia.

   6. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone, należy nie przyjmować przesyłki oraz jak najszybciej skontaktować się z BOK w celu wyjaśnienia sprawy.

 15. Sposoby płatności

  1. Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:

   1. przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego o nr 42 1020 1026 0000 1802 0440 1352,

   2. płatnością internetową (e-przelewem) lub kartą kredytową za pośrednictwem operatora płatności Przelewy24,

   3. płatnością za pobraniem, przy odbiorze przesyłki.

  2. Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności dla Klienta, który nie odebrał co najmniej dwóch zamówień płatnych przy odbiorze, wysłanych pod wskazany przez Klienta adres. Włączenie wcześniej zablokowanych sposobów płatności może nastąpić po złożeniu przez Klienta i odebraniu kolejnych trzech zamówień opłaconych z góry przelewem lub kartą kredytową.

  3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl.

  4. W przypadku wyboru przez Klienta następujących sposobów płatności: przelew, karta kredytowa, Klient powinien dokonać zapłaty w terminie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia (brak płatności jest jednoznaczny z odstąpieniem Klienta od umowy). W przypadku zamówień opłacanych przelewem, zastosowanie mają następujące dane do przelewu:

Bank: PKO BP S.A.

Nr konta: 42 1020 1026 0000 1802 0440 1352

Odbiorca: DN STORE

Adres odbiorcy: Polanowo 27A, 89-300 WYRZYSK

Tytuł przelewu: nr zamówienia (podany w wiadomości e-mail).

 1. Prawo do odstąpienia od umowy

Każdy Klient Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.akademiahodowcy.pl będący Konsumentem bądź Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w tym sklepie, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym:

 1. w przypadku umowy sprzedaży towaru – Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru,

 2. w przypadku sprzedaży wielu towarów, które są dostarczane osobno – Klient wszedł w posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniego z towarów,

 3. w przypadku sprzedaży towarów dostarczanych partiami lub w częściach – Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład poprzez pismo wysłane pocztą na adres DN STORE Sp. z o.o. Sp. K., Ujrzanów 42b, 08-110 Siedlce lub e-mail wysłany na adres kontakt@akademiahodowcy.pl, bądź kontakt telefoniczny na numer 607 551 111). W oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży Klient powinien wskazać swoje imię, nazwisko, pełen adres pocztowy oraz – jeżeli jest dostępny – numer telefonu, fax i adres e-mail, numer zamówienia. Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 134) lub stanowiącego Załącznik do Regulaminu, dostępnego na stronie internetowej Sklepu pod adresem: https://www.akademiahodowcy.pl/pol-terms.html. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującemu mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do dostąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru, Sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia towaru oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, a jeżeli Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy nie wskazał rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot płatności, zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient w pierwotnej transakcji, przy składaniu zamówienia na towar. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem, za wyjątkiem kosztu odesłania Produktu. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Klient jest obowiązany odesłać lub przekazać towar na adres DN STORE Sp. z o.o. Sp. K., Ujrzanów 42b, 08-110 Siedlce, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem bądź Przedsiębiorcą na prawach konsumenta w odniesieniu do zawartych ze Sklepem umów:

 1. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; o świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sklep nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sklep do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sklep świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sklep rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sklep przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta;
 14. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od Sklepu, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.
  1. Rękojmia; Niezgodność towaru z umową; Gwarancja; Reklamacje

   1. Obowiązkiem Sprzedającego jest dostarczenie Klientowi Produktów bez wad.

   2. Wg. najlepszej wiedzy Sklepu, wszystkie produkty dostępne w Sklepie są wolne od wad, oraz wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie jakości.

   3. Sprzedający jest odpowiedzialny względem kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową, jeżeli towar sprzedany ma wadę fizyczną lub prawną.

   4. Sprzedający odpowiada z tytułu niezgodności towaru z umową, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi. Jeżeli termin przydatności do użycia kończy się po upływie dwóch lat od wydania Produktu Klientowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady stwierdzone przed upływem tego terminu.

   5. W przypadku wad towaru, Klient może żądać – na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 poz. 1025; "Kodeks cywilny") – wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. Kupujący nie może odstąpić od umowy jeżeli wada towaru jest nieistotna, z zastrzeżeniem § 8.Konsument może żądać – na zasadach określonych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 287) – w pierwszej kolejności naprawy lub wymiany wadliwego towaru, a na kolejnym etapie dochodzenia roszczeń – zwrotu zapłaconej ceny.

   6. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta lub Sprzedającego. O istnieniu i treści gwarancji Sklep informuje Klienta przy opisie towaru na stronie internetowej Sklepu. Oświadczenie o udzieleniu gwarancji i jej zakresie może być zawarte również na etykiecie Produktu.

   7. Klient może, według swojego wyboru, skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu gwarancji, bezpośrednio u gwaranta oraz z uprawnień przysługujących mu z tytułu niezgodności towaru z umową od Sprzedawcy.

   8. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową powinny być składane pisemnie, wraz z reklamowanym towarem, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej, na adres: DN Store Sp. z o.o. Sp. K. Ujrzanów 42b, 08-110 Siedlce lub adres mailowy: kontakt@akademiahodowcy.pl.

   9. Sklep nie przyjmuje przesyłek reklamowanych towarów odsyłanych za pobraniem.

   10. Do reklamacji należy wskazać dane identyfikujące zamówienie (np. nr zamówienia, login Użytkownika, etc.) lub dołączyć dowód zakupu (np. paragon lub kserokopię faktury). Reklamacja powinna zawierać również opis zgłaszanych zastrzeżeń do produktu.

   11. Sklep rozpatruje reklamacje oraz informuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamowanego towaru.

   12. Koszty związane z odesłaniem Sprzedawcy reklamowanego towaru Sklep zwraca niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

   13. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klienta przez Sprzedawcę, Klientowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do wyżej wymienionych procedur określają każdorazowo przepisy prawa regulujące ich zastosowanie i przebieg (np. możliwość skierowania sprawy, za zgodą Klienta i Sprzedawcy, do stałego polubownego sądu konsumenckiego).

  1. Dane osobowe

   1. Klient, na etapie zakładania konta Użytkownika oraz na etapie składania zamówienia, obowiązany jest do przeczytania oraz akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności

   2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora z wykorzystaniem przestrzeni serwerowej udostępnionej przez zewnętrzną firmę hostingową.

   3. Administrator przetwarza dane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, a w tym w celu obsługi zarejestrowanego konta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), zawierania i wykonywania z Klientem umowy sprzedaży na produkty z oferty Sklepu, jej zmiany oraz rozwiązania, jak również rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit b i f RODO, a po wyrażeniu odrębnej zgody również w celach marketingowych, a w tym w szczególności w celu przesyłania Użytkownikowi dedykowanego Newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora danych jest obsługa zarejestrowanych Kont Użytkowników oraz realizacja procesu reklamacji i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

   4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod adresem korespondencyjnym: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa lub adresem poczty elektronicznej: IOD@dnstore.pl).

   5. Administrator stosuje zabezpieczenia informatyczne i organizacyjne mające na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia, dezintegracji, takich jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowe i antyspamowe, wewnętrzne procedury dostępu, przetwarzania danych i odtwarzania awaryjnego, a także system kopii zapasowych działający na wielu poziomach. Sklep zapewnia bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu Web Aplication Firewall (WAF) oraz systemu zabezpieczeń przed atakami typu DDoS, wysokiego poziomu szyfrowania połączenia HTTPS/SSL zgodnie z przyjętymi najlepszymi praktykami, współpracuje ze starannie dobranym dostawcą usług hostingowych, którzy posiadają certyfikaty z zakresu zarządzania jakością ISO 9001 oraz wymaganiami AQAP-2110, a także certyfikat zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO/IEC 27001.

   6. Klient ma prawo: dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w tym prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – kontakt: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

   7. W przypadku powzięcia przez Administratora danych osobowych wiadomości o nieprawidłowych lub nieaktualnych danych osobowych Użytkownika, może on zwrócić się do niego z prośbą o ich uzupełnienie lub uaktualnienie. Brak uzupełnienia lub uaktualnienia danych może wiązać się ze skierowaniem do Użytkownika odpowiedniego ostrzeżenia, zablokowania dostępności dla Użytkownika wybranych funkcjonalności w ramach Sklepu, zablokowanie Konta do czasu wyjaśnienia sprawy, a nawet bezpowrotnego usunięcia Konta. Z chwilą bezpowrotnego usunięcia Konta administrator usunie wszystkie dane osobowe Użytkownika. Usunięcie danych może zostać wstrzymane do chwili zaspokojenia możliwych roszczeń wynikających z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną.

   8. Administrator może udostępnić dane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub podmiotom współpracującym z Administratorem i gwarantującym bezpieczeństwo przetwarzania danych, wskazanych w obowiązku informacyjnym Administratora.

   9. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia możliwych roszczeń z uwzględnieniem ustępu 6, a w przypadku Newslettera do czasu cofnięcia zgody na ich dalsze przetwarzanie. W przypadku dokonanych zakupów, dane związane z rachunkiem/fakturą przetwarzane będą do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

   10. Sklep dokonuje przetwarzania danych osobowych użytkownika w postaci profilowania w zakresie obsługi użytkownika i marketingu. Sklep nie podejmuje jednak zautomatyzowanych decyzji względem użytkownika na podstawie profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

   11. Klient oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są prawdziwymi danymi Klienta. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów określonych w § 10 ust. 3 niniejszego Regulaminu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji celów określonych w § 10 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

   12. Więcej informacji na temat danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

  1. Rozwiązanie umowy i usunięcie konta

   1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (umowa o prowadzenie Konta) może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie następuje poprzez przesłanie informacji o wypowiedzeniu na adres e-mail odpowiednio Użytkownika lub Usługodawcy albo w formie pisemnej na adres właściwy dla korespondencji.

   2. Z chwilą upływu okresu wypowiedzenia umowa ulega rozwiązaniu, a Konto zostaje usunięte z Bazy Kont przez Administratora.

   3. Do usunięcia Konta po rozwiązaniu Umowy stosuje się odpowiednio postanowienia § 10 ust. 3.

  1. Postanowienia końcowe

   1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą:

    1. pod adresem pocztowym: DN Store Sp. z o.o. Sp. K. ul. Ujrzanów 42b, 08-110 Siedlce;

    2. pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@akademiahodowcy.pl;

    3. na numer telefonu +48 607 551 111 w dniach pon. – pt. w godzinach 7:00 – 17:00.

   2. Strony związane są treścią Regulaminu obowiązującą w dniu założenia konta i/lub złożenia Zamówienia.

   3. Aktualny Regulamin oraz wersje regulaminów obowiązujące uprzednio zamieszczone są na stronie Sprzedającego pod adresem: https://www.akademiahodowcy.pl/pol-terms.html. Użytkownik może swobodnie pozyskać lub zapisać Regulamin poprzez bezpłatne pobranie pliku ze strony Sprzedającego.

   4. Sprzedający jest uprawniony do zmiany Regulaminu.

   5. Dokonanie zmiany Regulaminu przez Sprzedającego nie jest skuteczne wobec zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu, chyba że obydwie strony wyrażą zgodę na stosowanie do tej umowy aktualnie obowiązującej wersji Regulaminu.

   6. Sprzedający poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu oraz o nowej jego treści w formie elektronicznej. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na prowadzenie Konta, uważa się, że zmiany zostały przez niego zaakceptowane. Wypowiedzenie warunków umowy następuje poprzez zawiadomienie Sprzedającego o wypowiedzeniu warunków umowy, na podany w powiadomieniu adres elektroniczny.

   7. Wszelkie spory wynikające z zawartej umowy sprzedaży podlegają rozpoznaniu przez sądy powszechne, których właściwość określają w szczególności przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

   8. Kupujący może, niezależnie od postanowień ust. 7, zwrócić się do Sprzedającego z wnioskiem o polubowne załatwienie dowolnego sporu dotyczącego zawartej umowy lub w innych sprawach dotyczących niniejszego Regulaminu.

   9. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Sklep informuje, że pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL jest dostępna internetowa platforma rozstrzygania sporów drogą elektroniczną ODR (ang. online dispute resolution). Niemniej jednak, DN Store Sp. z o.o. Sp. K. nie zobowiązuje się do korzystania z powyższej platformy ODR w związku z umowami zawieranymi w ramach Sklepu.

   10. W sprawach nieuregulowanych wprost w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

   11. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową lub rękojmi. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

   12. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.10.2023 roku.

  ZAŁĄCZNIK 1. PRAWO DO ODSTĄPIENIA.

  Prawo do odstąpienia od umowy

  Każdy Klient Sklepu internetowego działającego pod adresem www.akademiahodowcy.pl będący Konsumentem bądź Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w tym sklepie, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym:

  1. w przypadku umowy sprzedaży towaru – Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru,

  2. w przypadku sprzedaży wielu towarów, które są dostarczane osobno – Klient wszedł w posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniego z towarów,

  3. w przypadku sprzedaży towarów dostarczanych partiami lub w częściach – Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

  Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład poprzez pismo wysłane pocztą na adres DN Store Sp. z o.o. Sp. K., Ujrzanów 42b, 08-110 Siedlce lub e-mail wysłany na adres kontakt@akademiahodowcy.pl, bądź kontakt telefoniczny na numer 607 551 111). W oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży Klient powinien wskazać swoje imię, nazwisko, pełen adres pocztowy oraz – jeżeli jest dostępny – numer telefonu, adres e-mail. Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 134) lub stanowiącego Załącznik do Regulaminu dostępnego na stronie internetowej Sklepu pod adresem https://www.akademiahodowcy.pl/pol-terms.html Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującemu mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  Skutki odstąpienia od umowy

  W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru, Sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia towaru oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, a jeżeli Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy nie wskazał rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot płatności, zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient w pierwotnej transakcji, przy składaniu zamówienia na towar. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem, za wyjątkiem kosztu odesłania Produktu. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Klient jest obowiązany odesłać lub przekazać towar na adres: DN STORE Sp. z o.o. Sp. K., Ujrzanów 42b, 08-110 Siedlce, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

  Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

  Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w odniesieniu do zawartych ze Sklepem umów:

  1. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  4. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

  5. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  6. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;

  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sklep nie ma kontroli;

  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sklep do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sklep świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  13. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sklep rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sklep przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta;

  14. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od Sklepu, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

  ZAŁĄCZNIK 2. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  Do:

  DN STORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

  Adres do korespondencji:

  Ujrzanów 42b

  08-110 Siedlce

  tel. 607 551 111

  • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

  • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

  • Numer zamówienia

  • Imię i nazwisko Konsumenta(-ów)/Imię, nazwisko i NIP Przedsiębiorcy na prawach konsumenta

  • Adres Konsumenta(-ów)/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta

  • Podpis Konsumenta(-ów)/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

  • Data

  (*) Niepotrzebne skreślić.

pixel